Atbildot uz anketas jautājamiem, pašnovērtējums tiek veikts šādās ilgtspējas jomās:

1. Dabas resursu aizsardzības vīzija, sadarbība, vispārīgie jautājumi

2. Enerģijas resursu racionāla izmantošana

3. Ūdens resursu racionāla izmantošana

4. Atkritumu apsaimniekošana

5. Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu racionāla izmantošana

6. Videi un cilvēka veselībai bīstamu vielu un materiālu lietošanas ierobežojumi

7. Transporta pakalpojumi

8. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

9. Vides izglītība, informācijas aprite un komunikācija, videi draudzīgas aktivitātes un produkts

10. Bērnu un personu ar īpašām vajadzībām intereses

Katrā pašnovērtējuma sadaļā atbildes tiek vērtētas, piešķirot punktus. Sasniedzot nepieciešamo punktu skaitu, uzņēmumam ir iespēja pretendēt uz „Zaļo sertifikātu” – vides kvalitātes zīmi lauku tūrisma uzņēmumiem Latvijā. 
Arī šī kursa studenti var izmantot pašnovērtējumus, lai izprastu, ko nozīmē ilgtspēja lauku tūrisma uzņēmumā, novērtētu savas saimniecības ilgtspējas potenciālu un iespējas iegūt „Zaļo sertifikātu”.

Papildus informācija par „Zaļo sertifikātu”: https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate

Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2020. gada 31. marts, 14:58