Koncepcija uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atslēgas vārdi: biznesa ideja, ilgtermiņa mērķi uzņēmējdarbībā, ārējā vide, iekšējā vide, SVID analīze
Apguves laiks: 3,5h-4h

3. Koncepcija uzņēmējdarbības uzsākšanai

3.1. Mērķi uzņēmējdarbībā

Parasti tiek formulēti kopīgi mērķi divās galvenajās jomās:

 • stratēģiskajā jomā;
 • finansu jomā.

Stratēģiskie mērķi ir uzņēmuma galvenie mērķi un tie ir saistīti ar uzņēmuma konkurētspējas nostiprināšanu kopējā tirgū. Šo mērķu sasniegšanai parasti tiek plānoti 3-5 gadi un vairāk.

Stratēģiskie mērķi ir:

 • tirgus daļa, ko uzņēmums plāno plāni aizņemt;
 • rentabilitāte;
 • uzņēmuma tēls

Finansiālie mērķi ir saistīti ar uzņēmuma finansu darbības stabilitāti un uzlabojumiem, kas ir būtisks priekšnoteikums uzņēmuma pastāvēšanai un attīstībai.

Pakārtotie mērķi tiek izvēlēti, lai:

 • atrisinātu kādu noteiktu problēmu;
 • izmantotu radušos situāciju. 

Gan galvenajiem gan pakārtotajiem mērķiem tiek izvirzītas vairākas prasības:
1. Mērķiem jābūt konkrētiem un izmērāmiem;
2. Nosakot mērķus jāformulē arī tas, kad tos var sasniegt ;
3. mērķiem ir jābūt sasniedzamiem un reāliem;
4. mērķi uzņēmumā ir jādara zināmi visiem strādājošiem;
5. mērķiem ir jābūt elastīgiem.

Mērķi vajag formulēt pozitīvi - ko es gribu, nevis ko es negribu.

No stratēģiskā mērķa izriet operatīvie mērķi :
1.posms- sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību, nodibināt firmu;
2. posms- izvēlēties uzņēmējdarbības jomu;
3.posms- formulēt savas uzņēmējdarbības sastāvdaļas:

 • ko ražos vai kādus pakalpojumus sniegs?
 • kas būs klienti?
 • kādu tirgus nišu aizņems?
 • kādos virzienos specializēsies u.c

3.2. Uzņēmējdarbības ideja, motivācija

Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas uzņēmējam ir skaidri jāzina, ko viņš ražos vai kādus pakalpojumus sniegs

Šajā sakarībā ir vērts padomāt un pameklēt atbildes uz šādiem jautājumiem:
1. Vai ražotā produkcija vai pakalpojums būs kādam nepieciešams?
2. Kas vēlēsies un varēs nopirkt šo produktu vai pakalpojumu?
3. Ar ko mans piedāvātais produkts vai pakalpojums būs labāks par citu piedāvāto?
4. Kur pārdot savu produktu (pakalpojumu)?
5. Kā informēt nākamos klientus par pakalpojumu (pircējus par produktu)?

Saimnieciskās darbības (biznesa) uzsākšanas idejas sākotnējais apraksts 

Kādai jābūt idejai?
1. to ir reāli iespējams ieviest;
2. citiem ir grūti to izkonkurēt un nokopēt;
3. tai ir jābūt pietiekami ienesīgai, lai saprātīgā lika posmā atpelnītu ieguldītos līdzekļus (investīcijas);
4. tai ir jābūt tādai, kurai pats tic;
5. kurā būtu sava rozīnīte un citi to prastu novērtēt.

Bez ideju ģenerēšanas metodēm, ko apskata uzņēmējdarbības teorijā vēl idejas var tikt ģenerētas divējādi:
1. Es protu to darīt, tādēļ atvēršu savu uzņēmumu un turpmāk pārdošu sava darba rezultātus pats;
2. Zinu, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, un vai tad es nevaru viņiem to piedāvāt ?(Šis variants šķiet pievilcīgāks!!)

Kur meklēt biznesa idejas?

 • speciālie žurnāli, avīzes, grāmatas, publikācijas par nozaru attīstību un tendencēm 
 • biznesa žurnāli un avīzes:  kas bieži raksta par veiksmēm biznesā, praktiskiem padomiem un iespējām
 • banku publikācijas un reklāmas
 • biznesa konsultanti
 • izstādes, prezentācijas
 • semināri, kursi
 • ceļojumi
 • no hobija vai vaļasprieka
 • sarunās ar draugiem 
 • kontakti; paziņu loks 
 • novērojot
 • strīdoties
 • konkurenti (stiprās un vājās puses)
 • potencionālie klienti
 • iepriekšējais darbs
 • tirgus analīze (preces, pakalpojumi)
 • radio, TV, internets 
 • valdības politikas maiņa
 • risinot ikdienišķas problēmas


2.3. Uzņēmējdarbības ārējā vide

Vide ir visu ārpus uzņēmuma atrodošos un tās darbību ietekmējošo apstākļu summa.

Katrs jauns uzņēmums darbojas noteiktā vidē - ģeogrāfiskā, sociāli ekonomiskā,
tiesiskā un institucionālā. Tāpēc, uzsākot uzņēmējdarbību, ir jāanalizē ekonomiskie apstākļi, ir jānoskaidro, kādi faktori var labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmēt iecerēto darbību. Uzņēmējam ir jānoskaidro vietējās teritorijas administrācijas nākotnes mērķi un plāni, kā arī jāiepazīstas ar valsts nodokļu politiku. Topošajam uzņēmējam ir jāiepazīstas ar likumiem un noteikumiem, kas regulē un ierobežo uzņēmējdarbību.
Daudzi uzņēmumi sekmīgi apmierina tirgus pieprasījumu, bet nespēj izsekot vides izmaiņām. Tas var būt par iemeslu konkurētspējas zaudēšanai, kas var novest uzņēmumu līdz situācijai, kad jāatstāj tirgus.

Ārēja vide sastāv no :

 • vispārējās ārējās vides - makrovides
 • tiešās ārējās vides

Makrovide

Vispārējā ārējā vide jeb makrovide ietver visus tos nosacījumus un vides spēkus, kas tieši vai netieši ietekmē ikvienu uzņēmumu ikvienā nozarē; šos faktorus zināmā mērā var ietekmēt, bet tie praktiski nav kontrolējami.

Dabas vides faktori:

 • izejvielas, 
 • energoresursi, 
 • piesārņojums, 
 • dabas aizsardzības normatīvie akti

Sociālā, kultūras un demogrāfiskā vide faktori:

 • iedzīvotāju sociālā piederība, 
 • kultūras līmenis, 
 • iedzīvotāju skaita pieaugums,
 • iedzīvotāju nacionālā struktūra, 
 • izglītības līmenis, 
 • tautu reliģiskās un tikumiskās normas;

Ekonomiskās vides faktori:

 • inflācija
 • bezdarbs, 
 • iedzīvotāju pirktspēja, 
 • dzīves līmenis,
 • valsts ekonomikas augšupeja vai lejupslīde

Tehnoloģiskie faktori:

 • jaunu ražošanas un sakaru tehnoloģiju attīstība,
 • zinātnes un tehnikas attīstība

Politiskās vides faktori:

 • valsts ārējā politika, 
 • attiecības ar citām valstīm, 
 • ekonomiskā un politiskā situācija pasaulē

Tiesiskās vides faktori:

 • ietver mijiedarbību starp uzņēmumu un valdību vai likumdevējiem;
 • likumdošana, 
 • nodokļu politika

Institucionālie un informatīvie fraktori:

Uzņēmējdarbības normālai norisei nepieciešamās neražojošās sfēras iestādes un organizācijas:

 • bankas,
 • apdrošināšanas kompānijas,
 • pakalpojumu un konsultāciju dienesti, reklāmas aģentūras, 
 • tirgus pētīšanas aģentūras, uzņēmējdarbības atbalsta centri u.c

Ārējās vides analīze ir ļoti svarīga uzņēmumam, lai noteiktu iespējas un draudus.

Vispārīgās vides ietekme izpaužas arī tādējādi, ka, piemēram:

 • viens un tas pats ārējās vides faktors var dažādi ietekmēt dažādas nozares.
 • viens un tas pats ārējās vides faktors var dažādi ietekmēt arī vienas nozares uzņēmumus;
 • visi ārējās vides faktori var praktiski neietekmēt kādu noteiktu nozari.

Tiešā ārējā vide

Tiešās ārējās vides faktori ir cieši saistīti ar uzņēmumu un ietver tādus aspektus kā:

 • patērētāji, klienti 
 • konkurenti
 • piegādātāji
 • kontaktauditorija (kredītiestādes, investori, masu informācijas līdzekļi, valsts iestādes, kas nodarbojas ar uzņēmuma darbības uzraudzību un kontroli u.c. iestādes, sabiedriskās organizācijas)

Piegādātāji ir dažādu organizāciju un atsevišķu cilvēku grupa, kuri piedalās uzņēmuma materiāli tehniskajā sagādē. No piegādātāju puses var būt šādi uzņēmuma darbību ierobežojoši faktori:

 • materiālo resursu cenas; 
 • piegādājamo preču izejvielu vai pakalpojumu kvalitāte; 
 • piegādes noteikumi. 

Attiecības ar piegādātājiem jāvērtē pēc to stabilitātes, drošuma, cenām un maksātspējas.
Konkurenti kā spēks, kas iedarbojas uz uzņēmuma mikrovidi, arī būtiski iespaido lēmumu pieņemšanas procesu, jo tie diktē veselu virkni noteikumu, kuri nostāda uzņēmumu zināmā atkarības stāvoklī.
Patērētāji ir spēki, kas atrodas preču virzīšanas ķēdē līdz galapatērētājam. Tie var būt realizācijas starpnieki (tirdzniecības aģenti, noliktavu saimniecības, transporta firmas u. c.), kā arī atsevišķas personas un mājsaimniecības, kuras iegādājas preces personīgām vajadzībām, un citi uzņēmumi un organizācijas, kas patērē preces savām uzņēmuma vajadzībām.

3.4. Uzņēmējdarbības iekšējā vide

 • Uzņēmuma kultūra
 • Materiāli tehniskais nodrošinājums
 • Ražošana
 • Mārketinga dienests
 • Finansu dienests
 • Grāmatvedības uzskaite uc.

Iekšējā vide ir kulturālie, sociālie un ekonomiskie faktori, kas pastāv uzņēmuma iekšienē un, kurā notiek konkrētu uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana. Uzņēmuma iekšējo vidi veido tā darbinieki, tomēr ārējā vide var ļoti lielā mērā ietekmēt darbinieku attieksmi.

Iekšējo vidi veido tie faktori, kurus uzņēmējs var ietekmēt vai mainīt:

 • uzņēmuma mērķi (stratēģija, kārtējie uzdevumi); 
 • darbinieki (viņu zināšanas, prasmes, uztvere, iemaņas); 
 • uzņēmuma struktūra (darba dalīšana, struktūrvienības, funkciju sadale un izpilde); 
 • tehnoloģija (iekārtu izmantošana, informācijas sistēmas); 

uzņēmuma kultūra, vadītāja darba stils

3.5. Uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi – SVID analīze


Ārējās un iekšējās vides analīze dod iespēju noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, pastāvošās iespējas un draudus ārējā vidē, kā arī konkurētspēju.

Salīdzinot uzņēmumu ar tā galvenajiem konkurentiem attiecīgajā nozarē, ir jāizvērtē tā stiprās un vājās puses un izmaiņas realizējamās stratēģijas ietvaros. Salīdzināšanu ir lietderīgi veikt ņemot vērā šādus rādītājus:

 • produktu vai pakalpojumu kvalitāte;
 • klientu apkalpošana;
 • klientu apmierinājums;
 • finansiālā pozīcija;
 • tehnoloģiskās iekārtas;
 • pamata prasmes;
 • personāla sagatavotība un lojalitāte.

Analīzes rezultātā izveido SVID matricu

Iekšējā analīze
Stiprās pusesVājās puses
 • Jaudas
 • Konkurētspējas priekšrocības
 • Pieredze, zināšanas, informācija
 • Finanšu rezerves, peļņa
 • Mārketings, sasniedzamība, izplatīšana, informētība
 • Inovatīvie aspekti
 • Atrašanās vieta un ģeogrāfiskais izvietojums
 • Cena, kvalitāte
 • Kvalifikācija, sertifikāti, akreditācija
 • IT, komunikācijas, sistēmas
 • Kultūra, attieksme, uzvedība
 • Menedžments
 • Jaudas
 • Konkurētspējas trūkums
 • Finanses
 • Zināmās vājās vietas
 • Izpildes termiņi un grūtības ar to ievērošanu
 • Skaidrās naudas trūkums
 • Izklaidība
 • Informācijas uzticamība
 • Morāle, uzticēšanās, vadība
 • Akreditēšana, sertificēšana
 • Procesi un sistēmas
 • Menedžments

Ārējā analīze
IespējasDraudi
 • Tirgus attīstība
 • Konkurentu vājās vietas
 • Ražošanas vai dzīvesveida tendences
 • Tehnoloģiju attīstība un inovācijas
 • Globālā ietekme
 • Jauni tirgi, tirgus niša
 • Eksports, imports
 • Jauni kontakti
 • Produktu attīstība
 • Informācija un pētniecība
 • Sadarbība, izplatīšana
 • Apjomi, produkcija, ekonomija
 • Sezonas, laika apstākļu, modes ietekme
 • Politiskā ietekme
 • Likumdošanas ietekme
 • Apkārtējās vides ietekme
 • IT attīstība
 • Konkurentu nolūki
 • Tirgus pieprasījums
 • Jaunās tehnoloģijas, pakalpojumi
 • Nozīmīgākie partneri un kontakti
 • Šķēršļi
 • Pamatdarbinieku zaudējums
 • Finanšu atbalsta zaudējums
 • Ekonomika - vietējā, ārzemju
 • Sezonas, laika apstākļu ietekme

 

SVID analīzes rezultātā jānosaka:

1. Sava uzņēmuma galvenās kompetences
2. Sava uzņēmuma konkurences priekšrocības
3. Galvenās iespējas
4. Uzņēmuma sekmju kritiskie faktori (tie ,kuru loma ir būtiska)
5. Kādi iekšējās vides faktoru elementi ir visjūtīgākie pret ārējo faktoru izmaiņām (mārketings, personāls, tehnoloģija)

Pēdējās izmaiņas: Thursday, 2012. gada 20. September, 17:46