Saimnieciskās darbības tiesiskā statusa reģistrācija

Atslēgas vārdi: IK reģistrācija, SIA reģistrācija, reģistrācijai nepieciešamā dokumentācija, nodokļu maksātāju reģistrācija VID, pašnodarbinātais, mikrouzņēmuma nodoklis.
Apguves laiks: 4h-4,5h

2. Saimnieciskās darbības tiesiskā statusa reģistrācija

2.1. Saimnieciskās darbības tiesiskā statusa reģistrācija

Reģistrējot savu tiesisko statusu Komercreģistrā, uzņēmējs publiski pasludina, kādas tiesības, pilnvaras un atbildības pakāpi uzņemas, ar ko var rēķināties viņa partneri. Komercreģistrs ir publiski pieejams.

2.1.1. Individuālā komersanta (IK) reģistrācija

(Sagatavota pēc  Uzņēmuma reģistra sniegtās informācijas - www.ur.gov.lv )

Komerclikumā noteikti tie gadījumi, kad fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir obligāts pienākums (nosaka Komerclikuma 75. pants) sevi pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu (vai reģistrēties kā SIA), ja:
1. gada apgrozījums no tās veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī;
2. tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:

 • gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu; 
 • tā savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk nekā piecus darbiniekus. 

Fiziskajai persona, kura atbilst Komerclikuma 45. (komercaģents) vai 64. pantā (mākleris) minētajiem noteikumiem, jāpiesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu vai jādibina komercsabiedrība arī, ja nepastāv augstāk minētie kritēriji.

Fiziskas personas ir tiesīgas sevi reģistrēt kā individuālo komersantu ja arī nepastāv minētie nosacījumi.

Fiziskajai personai jāpiesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā pēc individuālā komersanta juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā. (10. pielikums).

Reģistrācijas process:
1. Lēmums par dibināšanu.
2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā (pieteikums Uzņēmumu reģistrā).
3. Konta atvēršana bankā.
4. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāju reģistrā

(Saskaņā ar likumu Par pievienotās vērtības nodokli, jāreģistrējas VID kā PVN maksātājam, ja komersanta ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latus.)

Reģistrācijas kārtība

Individuālos komersantus reģistrē Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz personas aizpildīto pieteikuma veidlapu un iesniegtajiem dokumentiem.

Uzņēmumu reģistrs lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Lēmumu Uzņēmumu reģistrs nosūta personai triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

Veicot ierakstu komercreģistrā, personai tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kas vienlaikus ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība.

Par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā personai jāmaksā valsts nodeva (Ls 20), kā arī jāsamaksā par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" (Ls 16). Maksājumi jāveic pirms pieteikuma iesniegšanas jebkurā bankas iestādē. 

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:
1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapas var saņemt katrā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kā arī Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapā: www.ur.gov.lv sadaļā "Veidlapas"), norādot tajā:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 
 • individuālā komersanta firmu (nosaukumu, kāds tiks izmantots komercdarbībā); 
 • individuālā komersanta juridisko adresi; 
 • komercdarbības veidu atbilstoši Vispārējai ekonomiskās darbības veidu klasifikācijai (NACE) (informācija par komercdarbības veidu klasifikāciju ir pieejama katrā Uzņēmumu reģistra nodaļā, Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapā: www.ur.gov.lv sadaļā "Normatīvie akti" un SIA "Lursoft" interneta mājas lapā: www.lursoft.lv/nace). 

2. Adresi apliecinošs dokuments (ēku, telpu īpašnieka vai pārvaldītāja izsniegta izziņa vai atzīme pasē).
3. Maksājumu par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, skaidras naudas iemaksas ordenis, kvīts vai cits bankas izsniegts dokuments, kurā redzama summa un konts, uz kuru tā pārskaitīta). 
4. Citi dokumenti pēc nepieciešamības.

Par valsts nodevu un publikāciju var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.

Pirms aizpildītas pieteikuma veidlapas iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā, ar to jādodas pie zvērināta notāra, lai apliecinātu personas parakstu un rīcībspēju. 

Uzņēmumu reģistram ir tiesības apliecināt parakstus individuālajiem komersantiem, viena dibinātāja kapitālsabiedrībām, kapitālsabiedrību valdes locekļiem, komercsabiedrību likvidatoriem, administratoriem, komersantu prokūristiem.

Valsts nodevas apmērs par viena paraksta apliecināšanu ir 2,75 lati.

Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā paraksta apliecināšanas. 

Lai apliecinātu parakstu Uzņēmumu reģistrā, jāņem līdzi pase.

Ja individuālais komersants izvēlas uzņēmējdarbības veidu, kura veikšanai nepieciešama īpaša atļauja (licence), viņam iestādē, kura izsniedz šo licenci, jānoskaidro, vai individuālajam komersantam tāda tiek izsniegta (piemēram, alkohola un tabakas tirdzniecībai).

Rīgā pieteikumu var iesniegt:

Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Informatīvais tālrunis: 67031703
(Juridiskās konsultācijas nesniedz)
Fakss: 67031793
E-pasts: info@ur.gov.lv

Pieteikumu var iesniegt arī Uzņēmumu reģistra reģionālajās nodaļās.

Par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā ir jāmaksā valsts nodeva 20 latu apmērā. Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas, un to var samaksāt jebkurā bankas iestādē.

Visus komercreģistra ierakstus izsludina, tos publicējot laikrakstā Latvijas Vēstnesis vienlaikus tos publicējot elektroniski. Izsludināti tiek arī komercreģistra ieraksti par individuālajiem komersantiem. Minētās ziņas publicēšanai iesniedz Uzņēmumu reģistra amatpersona 3 dienu laikā no ziņu ierakstīšanas komercreģistrā. Komercreģistra ierakstus un ziņas publicē uz attiecīgā komersanta rēķina, ja likumā nav noteikts savādāk.

Par individuālā komersanta ierakstīšanas komercreģistrā publikāciju noteiktā maksa ir 16 latu. Publikācija ir jāapmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var samaksāt jebkurā bankas iestādē. Pieteikums tiks izskatīts un lēmums pieņemts 14 dienu laikā. Atsevišķos - sarežģītākos gadījumos Uzņēmumu reģistrs izmantos likumā noteikto maksimālo 30 dienu termiņu.

Samaksājot valsts nodevu divkāršā apmēra, pieteikums tiks izskatīts un lēmums pieņemts četru darba dienu laikā.

Samaksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā, pieteikums tiks izskatīts un lēmums pieņemts divu darba dienu laikā.

Individuālā komersanta nosaukuma (firma) veidošanas vispārīgās prasības:

 • Veidojot individuālā komersanta nosaukumu, jeb firmu, tajā ir jāietver norāde individuālais komersants vai saīsinājums (IK). Norādi var izvietot firmas sākumā vai beigās. 
 • Firmas rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. 
 • Firma nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par komersanta vai komercdarbības veidu vai arī par komercdarbības apjomu; 
 • Firmas veidošanas prasības: 
 • Firmai ir skaidri un nepārprotami jāatšķiras no citām komercreģistrā jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām. 
 • Firma nedrīkst sakrist ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) firmu. 
 • Firma nedrīkst būt pretrunā ar labiem tikumiem. Tas nozīmē, ka tajā nedrīkst ietvert necenzētus vārdus, vārdus vai vārdu salikumus, kas var aizskart kādas sabiedrības grupas godu un cieņu utt. 
 • Ierobežojumus attiecībā uz vārda "Latvija" lietošanu noteiks MK noteikumi, kuri vēl nav pieņemti. 
 • Ja firmā ir ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai vietas nosaukumu, izņemot viensētas nosaukumus. 
 • Firmā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu valsts vai pašvaldība. 
 • Apzīmējumu, kas ir Latvijā aizsargājamas preču zīmes būtiska sastāvdaļa, firmā drīkst ietvert vienīgi tad, ja saņemta rakstveida atļauja no attiecīgā komersanta vai personas, kurai pieder preču zīme. 
 • Individuālā komersanta firmā var ietvert individuālā komersanta vārdu vai uzvārdu.

2.1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija

(Sagatavota pēc Uzņēmumu reģistra sniegtās informācijas- www.ur.gov.lv)

SIA jāpiesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā pēc sabiedrības juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Piesakot sabiedrību ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums (4. veidlapa). Pieteikumu paraksta visi sabiedrības dibinātāji. Parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. Savukārt, ja SIA dibinātājs ir viena persona, parakstu uz pieteikuma var apliecināt Uzņēmumu reģistrā (maksas pakalpojums). Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai. Uz speciālas notariālā kārtībā apliecinātas pilnvaras pamata pieteikumu dibinātāja vietā var parakstīt arī cita persona.

Pieteikumam pievienojami dokumenti:

(dokumentu paraugi pieejami Uzņēmumu reģistra nodaļās, kā arī Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapā: www.ur.gov.lv)

1. Dibināšanas līgums, kurā jānorāda:

 • ziņas par dibinātājiem (fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un dzīvesvietu, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu.); 
 • sabiedrības firma (nosaukums); 
 • sabiedrības pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība; 
 • katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai apmaksājamā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi; 
 • katram dibinātājam pienākošos daļu skaits atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai; 
 • to daļu skaits un nominālvērtību summa, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu; 
 • dibināšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un segšanas kārtība; 
 • jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā; 
 • sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta; 
 • sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome); 
 • revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts; 
 • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu; 
 • sastādīšanas (parakstīšana) vietu un parakstīšanas datumu. 

Dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji. Paraksti uz dibināšanas līguma notariāli nav jāapliecina pie notāra vai pagasttiesā.

Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, tas dibināšanas līguma vietā sastāda un paraksta lēmumu par sabiedrības dibināšanu, kurā iekļaujama visa iepriekš minētā informācija. Dibinātāja paraksts uz lēmuma par dibināšanu publiski nav jāapliecina pie notāra vai pagasttiesā.

2. Sabiedrības statūti 3 eksemplāros, kuros jānorāda:

 • sabiedrības firma (nosaukums); 
 • sabiedrības darbības termiņu vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai); 
 • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība; 
 • sabiedrības valdes skaitliskais sastāvs un valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi. 
 • sabiedrības padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome); 
 • īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti); 
 • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu; 
 • statūtu parakstīšanas datums. 

Piezīme: norādīt sabiedrības statūtos ziņas par dibinātājiem vai sabiedrības juridisko adresi nav atļauts.

Statūtus paraksta visi dibinātāji. Dibinātāju paraksti uz statūtiem publiski nav jāapliecina pie zvērināta notāra vai pagasttiesā. Statūtu paraugi pieejami Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapā www.ur.gov.lv , kā arī visās Uzņēmumu reģistra nodaļās.

3. Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā).
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību minimālā pamatkapitāla lielums ir 2000 latu. Līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā jāapmaksā vismaz 50% sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla, pārējā daļa jāapmaksā viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Var apmaksāt arī visu pamatkapitālu pilnībā līdz sabiedrības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā. Pamatkapitālu var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu.

4. Dokumenti, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums). Par katru mantisko ieguldījumu ir jāsastāda un jāiesniedz atzinums, kurā norāda:

 • katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu; 
 • mantas piederību; 
 • katra ieguldījuma novērtēšanas metodi (to var nenorādīt, ja vērtēšanu veic dibinātāji); 
 • atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidam. 
 • Atzinumu sastāda un paraksta:
 • eksperts, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā sarakstā, vai 
 • dibinātāji (ja mantiskā ieguldījuma kopējā vērtība nepārsniedz 4000 latu un mantiskais ieguldījums kopā ir mazāks par pusi no sabiedrības pamatkapitāla). 
 • Uzņēmumu reģistra apstiprināto mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu sarakstu var iepazīties jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kā arī Uzņēmumu reģistra mājas lapā internetā: www.ur.gov.lv 

5. Katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu būt par padomes locekli (ja sabiedrībai ir padome);

6. Katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli (atsevišķa piekrišana nav jāsniedz valdes loceklim, kurš kā dibinātājs ir parakstījis reģistrācijas pieteikumu;

7. Valdes locekļu notariāli apliecināti parakstu paraugi (paraksta paraugs nav nepieciešams valdes loceklim, kurš kā dibinātājs ir parakstījis reģistrācijas pieteikumu);

8. Valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi; 

9. Kvīts par valsts nodevas samaksu. Valsts nodeva par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu Komercreģistrā ir 100 latu. Valsts nodeva ir jāsamaksā Valsts kasē pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankas iestādē.

11. Kvīts par reģistrācijas sludinājumu oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Visus komercreģistra ierakstus izsludina, tos publicējot laikrakstā .Latvijas Vēstnesis, vienlaikus tos publicējot elektroniski. Izsludināti tiek arī komercreģistra ieraksti par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Tāpat izsludina ziņas par dibināšanas dokumentiem, norādot reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā dokuments atrodas. Šīs ziņas publicēšanai iesniedz Uzņēmumu reģistra amatpersona 3 dienu laikā no ziņu ierakstīšanas komercreģistrā. Komercreģistra ierakstus un ziņas publicē uz attiecīgā komersanta rēķina, ja likumā nav noteikts citādi.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanas komercreģistrā publikāciju noteiktā maksa ir 24 lati. Par publikāciju jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankas iestādē.

Samaksājot parasto valsts nodevu, pieteikums tiks izskatīts 3 darba dienu laikā.

Samaksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā, pieteikums tiks izskatīts vienas darba dienas laikā.

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nevar izskatīt reģistrācijas pieteikumu vienas darba dienas laikā.

SIA nosaukuma (firmas) veidošanas vispārējās prasības:

 • Veidojot sabiedrības nosaukumu, jeb firmu, tajā ir jāietver norāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai saīsinājums SIA. Norādi var izvietot firmas sākumā vai beigās. 
 • Firmas rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. 
 • Firma nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par komersanta vai komercdarbības veidu vai arī par komercdarbības apjomu. 
 • Firmai ir skaidri un nepārprotami jāatšķiras no citām komercreģistrā jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām.
 • Firmā nedrīkst ietvert vārdus Latvijas Republika un to tulkojumu svešvalodā. 
 • Ja firmā ir ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai vietas nosaukumu, izņemot viensētas nosaukumus.
 • Firmā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu valsts vai pašvaldība

SIA darbības veidu norādīšana reģistrācijas pieteikumā

Likums vairs neparedz obligātu darbības veidu norādīšanu statūtos, tādēļ darbības veidi nav jānorāda. Tomēr likums arī neizaliedz to norādīšanu un Sabiedrības statūtos Sabiedrības komercdarbības veidus var norādīt atbilstoši Vispārējai ekonomiskās darbības veidu klasifikācijai (NACE). Klasifikators ir pieejams katrā Uzņēmumu reģistra nodaļā, Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapā: www.ur.gov.lv (sadaļā «Normatīvie akti») un SIA «Lursoft» interneta mājas lapāwww.lursoft.lv/nace/

Pēc lēmuma par sabiedrības (SIA) ierakstīšanu Komercreģistrā:

 • Jādodas uz Valsts ieņēmuma dienestu (pēc teritoriālās piekritības) reģistrēties kā nodokļu maksātājam 
 • Saskaņā ar likuma “ Par pievienotās vērtības nodokli’ jāreģistrējas VID kā PVN maksātājam ,ja komersanta ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latus.
 • Jāatver konts bankā.

SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000­ Ls

SIA, kuras pamatkapitāls var būt mazāks par 2000 Ls, ir jāatbilst visām šādām pazīmēm:
1) sabiedrību dibina fiziskās personas, un dibinātāju maksimālais skaits ir pieci;
2) sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
3) sabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem valdes locekļiem un visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki;
4) sabiedrības dalībnieks vienlaikus ir dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem. 

Ar šādas SIA reģistrāciju komercreģistrā, sabiedrība automātiski neiegūst mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu. SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem, nav tas pats, kas mikrouzņēmums (tā legāldefinīcija sniegta Mikrouzņēmumu nodokļa likumā).

Ja sabiedrība vienlaikus ar reģistrāciju vēlas iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, tās dibinātājiem ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar pieteikumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu komercreģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:
1) paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3. panta prasībām;
2) paredzamais apgrozījums būs līdz 70 000 latu;
3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Ja tiek dibināta SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 Ls un kura vēlas būt arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, visiem dalībniekiem ir jābūt arī valdes locekļiem.

Par SIA ar pamatkapitālu mazāku par 2000 latiem ierakstīšanas komercreģistrā noteiktā valsts nodevas maksa ir 15 lati un maksa par publikāciju “ Latvijas Vēstnesī “ ir 12.60 lati .

2.2. Nodokļu maksātāju reģistrācija

(Sagatavota pēc VID  sniegtās informācijas- www.vid.gov.lv)

2.2.1. VID reģistrējamās personas

VID kā nodokļu maksātājus reģistrē šādas fiziskās personas: 
1. personas, kura gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību;
2. personas, kuras veic saimniecisko darbību;
3. darba devēju - juridisku vai fizisku personu, kura pati nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;
4. pašnodarbināto - personu, kura gūst ienākumu kā:

 • persona, kas veic individuālo darbu; 
 • cita fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja,
 • zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
 • individuālais komersants; 

5. un citi gadījumi.

2.2.2. Reģistrācija saimnieciskās darbības veicēja statusā

Kad ir jāreģistrējas?
Kā saimnieciskās darbības veicējam personai jāreģistrējas 30 dienu laikā pēc savas saimnieciskās darbības uzsākšanas.

Reģistrācijas kārtība
To nosaka Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumi Nr. 150 Noteikumi par nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs persona var VID teritoriālās iestādes nodaļā pēc savas dzīvesvietas, aizpildot Nodokļu maksātāja reģistrācijas pieteikuma veidlapu.

Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta 10 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas. 

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

Lai reģistrētos VID kā saimnieciskās darbības veicējs, personai ir jāuzrāda pase un jāiesniedz:
1. pieteikuma veidlapa (MK Noteikumu 1. pielikums);
2. atkarībā no saimnieciskās darbības veida dokumentu, kas apliecina saimnieciskās darbības raksturu.

2.2.3. Reģistrācija individuālā darba veicēja statusā

Individuālais darbs ir saimnieciskā darbība, kas tiek veikta patstāvīgi, neizmantojot algotu darbaspēku.

Patentmaksas

No 2010. gada 1. janvāra fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbībās, var izvēlēties maksāt patentmaksu – tā ir izvēles norma.

Patentmaksa ir fiksēts nodoklis, kas aptver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālo apdrošināšanas (SOC) iemaksu, par fiziskās personas saimniecisko darbību noteiktā profesijā.

Patentmaksas ikmēneša maksājums detalizēti ir noteikts katrai profesiju grupai 2009. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1646 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri”.

Patentmaksas maksātāji ir nodrošināti ar atbilstošām sociālajām garantijām.

2.2.4. Darba devēja – fiziskas personas reģistrācija

Darba devējs – fiziskā persona reģistrējas VID teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas 10 dienu laikā no tās dienas, kad viņš noslēdzis ar darba ņēmēju līgumu par darba veikšanu par atlīdzību, uzrādot pasi un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot līguma oriģinālu).

Darba devējs ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem (1. pielikums). Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ziņas par darba ņēmējiem, kuriem piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, darba devējs iesniedz ne vēlāk kā līdz tā mēneša piektajam datumam, kurš seko mēnesim, kurā darba ņēmējam piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas.
(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.87 redakcijā)

2.2.5. Reģistrācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • ja tās dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki – fiziskās personas – vienlaikus ir arī valdes locekļi,
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu,
 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus.

Mikrozņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:

1) vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai,
2) fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, iesniedzot VID pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai,
3) individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot VID pieteikumu.

VID piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.

Ja VID pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu, tad:
1) jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad VID saņēma pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā,
2) pārējām personām mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams ar nākamā taksācijas perioda 1.janvāri.

Ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt mikrouzņēmumu kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, šo lēmumu nosūta nodokļu maksātājam dienas laikā pēc tā pieņemšanas.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs neizpilda kādu no Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem nosacījumiem, kas nepieciešams mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas kārtību reglamentējošie tiesību akti:

 • Mikrouzņēmumu nodokļa likums,
 • likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
 • likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”,
 • likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”,
 • likums „Par grāmatvedību”,
 • Gada pārskatu likums.
 • MK 2010.gada 31.08. noteikumi Nr. 819 „Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”,
 • MK 2010.gada 7.09. noteikumi Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
 • MK 2003.gada 21.10. noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 
 • MK 2003.gada 21.10. noteikumi Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”,
 • MK 2007.gada 8.05. noteikumi Nr.301 „Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”,
 • MK 2007.gada 20.03 noteikumi Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.

2.3. Pašnodarbinātās personas statuss

(Sagatavots pēc VID sniegtās informācijas- www.vid.gov.lv)

Terminu pašnodarbinātais juridiski lieto tikai tad, ja fiziskā persona saimnieciskās darbības veikšanai ir reģistrējusies arī kā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēja, tas ir, tā no saviem ienākumiem maksā tā saukto sociālo nodokli. Pašnodarbinātā termins tiek lietots tikai likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu.

Likuma 1. panta 3. daļā uzskaitīts, ka pašnodarbinātais ir persona, kura gūst ienākumus kā:

 • persona, kas veic individuālo darbu; 
 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju; 
 • zvērināts notārs; 
 • zvērināts advokāts;
 • zvērināts revidents;
 • prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses veterinārārsts, prakses optometrists; 
 • cita fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, 
 • zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 
 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem;
 • zvērināts tiesu izpildītājs; 
 • individuālais komersants. 

Kā piereģistrēt pašnodarbinātu personu?

Reģistrēties varat dzīvesvietas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks izsniegs Nodokļu maksātāja reģistrācijas pieteikuma veidlapu un palīdzēs to aizpildīt. Kad reģistrējaties Valsts ieņēmumu dienestā, uzrādiet pasi un iesniedziet:

 • pieteikuma veidlapu;
 • atkarībā no saimnieciskās darbības veida, papildus dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

2.4. Atbildība par saimnieciskās darbības nerēģistrēšanu

(Sagatavota pēc VID sniegtās informācijas- www.vid.gov.lv)

Ja persona savlaicīgi nereģistrējas individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja statusā, ja nesniedz ziņas vai sniedz nepareizas ziņas, viņu var sodīt ar naudas sodu no 150 līdz 250 latiem

Pieņemot lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, VID amatpersona ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, personību, vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Piemēram, tiek ņemts vērā, vai pārkāpums izdarīts atkārtoti vai tā ir pirmā reize, vai pārkāpums izdarīts tīšām vai tā bijusi kļūme. 

Pēdējās izmaiņas: Thursday, 2012. gada 20. September, 17:46