Projekts „Ilgtspējīga un videi draudzīga velotūrisma veicināšana un popularizēšana Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un NATURA 2000 teritorijās” tika īstenots 2007. g. un tā viens no mērķiem bija Vadlīniju velotūrisma maršrutu galvenajiem plānošanas principiem dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saudzīgas un ilgtspējīgas izmantošanas kontekstā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un NATURA 2000 teritorijās izstrāde, kas būtu kā praktiski izmantojama rokasgrāmata ar velotūrismu saistītu aktivitāšu plānotājiem un īstenotājiem.